Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 1.1908

Page: 22
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-1/0022
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile


::::::

^ιιββ!
ii^rirÄli

:::::::::

η*::::;!


::::::r::r:
îiHliîj;'!

lMr|


wmm
fife

mm
9φΚ$Μ

ip^
• ■·: ··· $w§:;H ·· · Hi: .

itHMK

i-ynRIUHHn-yjssn
IéBâêI
- ΐκ :
ΐ3^[Ηφΐρ4ΣΠ!!:


·Π!.::Η:!Λ:ΗΐΗ

!ΗΓ·:ί’*;

îîiüHiütli'·


«Η»«?:
:i;iü!sg:H


.·>·· ....a.......


ri::::::::;::

Kuawrmo o mu muloû, o ponda soja
na badomedi bese ba tem na sim ;
a boli mo malea na: Aûgamen
be soja nya njinya. O mbusa
ninka na a ni ya domse bwambo
bao, na mo a kwalane mo, kana
eyal’a munaûgan ma bwambo bao
na: Walaso, o londise mboù’aûgo;
kana muna kana ao aûgamen no
bola.
Teùgeûe man malea ma mbam-
b’ao Prinz Wilhelm a ta a noûgo
mo o mulema na njiny’ao nyese,
ka nye na o muloû mwese, mo
nde a ta soja ni buki, nikamene
pe na Officer ni buki yene yese
bia ka’a bila, o ten. Sojao yese
e ta e tondo mo na ka nye na,
eta e redi ponda yese o wo o
nyol’ao yetena ninka eta nyaû-
gamene be. Mbamb’ao Mokolodi
Kaiser Wilhelm nya boso, a ta
munyeûge na mo bwambi, o jene
neni e no soja njinya, na ni son-
tane pe; nika e boli mo poûgo
mo safigwa miloû ma jita nu ma
belabe na Generalmayor, to biana
a ma ya wo.
O n}rola dom la minya na
mitanu ma Yuni o mbu ma ikoli
iwo na bebwea lombi na mulombi
na lombi nde Mokoledi Kaiser

saûgwa
Biana

Palasta Hohenzollern ndab’wa bebotedi ba mbia

o nyola dom
mbu ma ikoli

Fred nu londise ilalo
Prinz Wilhelm a wedi no
Mokoledi Kaiser Fred a wedi no
|a minya na mitanu ma Yuni o
iwo na bebwea lombi na mulombi na lombile,
nde na nu nu ta nu ma timbe o mbusa kweda
mbambao Mokolodi Kaiser Wilhelm nya bo, kana
Niaziam (Thronfolger) nya Germann, a nongi no

ma mokoleda Germann.

m’ekombo na musi bulabe, namene pe na bola
bwam b’ekombo ponda yese wala o boso o man-
jea mese, kapo pe na joûgwane batuwedi na ba-
takedi, namene pe na be mutateda mbale o moûya
mambenda m’ekombo.«
Lambo la Mokoledi Kaiser Wilhelm II. la

boja kana Moklodi Kaiser Wilhelm ni londise iba boso a noûgi no o dia dibokimene -te a timbane
nya Germann na Kinng ya Preusgen o nyol’eboûg- no janea di ta nde, na-na le nde; o jombwa
ponda yese na rausango rnube o Yorop. Ninka
e boli mo o ka pula tinge mun mudi dibokimene
o mbusa timbane lao la janea, kumwa noûgo

wa Germann, ni ponda ke e muaba ma mbu na
dibuma. Dibokimene te a timbane no ebamba,
bebiisedi bao ba boso obola ekombo yese bia na
a ma noûgo janea beta ninka:
»A bonabam!
Kana na belabe no o nyola jemea la Loba
Mokolei Kiùge ni buki Kiûge yese, o nyol’eboûgwa bwam na biso bakala le nde kana makako ma

londo o mamboa ma
Yorop epepe, na lata

yene Kiûga bekombo ba
makom na babo. Nde

kana Mokoledi Kaiser Wilhelm a bi no bwam

bambambe, na noûgi janea la bambambe, na

ma kukwane o sanja ponda yese, nde a bia pe

kana soûgo kana edemoa bambambe yeno o boso mbale mbale na ngadi nde eben to njik’ekombo,
ba Loba Mokolodi Kiûge nya Mony na Wase na: ngadi pende e ma bole ekombo ebene edube o
mioso ma bene, ninka e boli mo beûga bata ko-

Nemedi be Muaneda mbale nu ma daûgwee ponda
yese o nyola boûgo ba Loba, na tata pe musaûgo

dise milon ma soja ma Germann mese; bola mo
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list