Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 1.1908

Page: 56
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-1/0056
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile

Miaiîgo ma

DIA DI

Ya bunya bo, ya loba la mwese, ke loba lo
nala o wase na menemene ; mpesa ma borne miba
mie na mi ta mienene ka bana bena basaiigo
babn ba ben berna jita, mi doiigamene o nyol’-
ebonda mbwaii ma bato ewo, o pula wumse, na
bobise la nyolo o nyol’ebola bunya.
Mbota min mpesa mibane, kana babo ba
bane ba ta no pe ba bene beloiigi be loûgabe
babo na loba bwam, eta yaùgamene babo to nee,
na ka nye na moto te ata munyeiige o jombwa
babo, o ponda ba ta no ba ja wuma ewo na
kwala. Ban bana ba bane, nya boso nu sele
jii'igee o njola y’ebondo, ata nde mbaribari ma
moto na toi, mu tem na sim ka n’eboiigwa
mboiiga na. Ponda ii'igedi no o nyola y’ebondo,
a bomane wuma yese e ma londa na puni, na
ka nye na tebedi po na mune nde eta edia
wonja. Kana en no na nin tebedi nye wonja,
alo o ten na mataûga ma londo ma bwam ; a poi
no bebe na mo, na mo a duta konda ni ta o
mbasan mao; na mo a ja o ten. Dibokimene te
a jai no o wase, sowele ni mandise mao o nyola
y’ebondo, e poi na mataiiga ma londo ma warn
o ni- tebed’ao, na mo e baise mo na: A Bis-
comta! Njika lambo o tondi no nyo’e? Kana
nun nu belabe na dîna na Biscomta, a seiigi no
ninka, atwele boso bao o jombwa ni sowele ni
bele mo; kana en no mo, a joi sona lo, na mo
a timbisele ni sowele na: A Jek, o wa nde’e,
well wanea sp mba dibonde la mao diwo, na
kalati ni ma belabe na Afrika-Taim. Ka na Jek
a wan no ni tombera mao na Afrika-Taim, mu
mpesa ma munie mu belabe na Jek na Biscomta,
mu kumo laiiga mo. Biana e o nyola laiiga, na
mpesa ma moto mu pepe pe muiiigea o nyola
y’ebondo. Kan’ebondo eta no so e dia e londi
nde mulemlem, ka na o jingea la nu nu belabe na
Jek na Biscomta, nika e boli pe mu mpesa ma
munie wala noiigo boja o mbasan ma ni tebedi
nye na nu nu belabe na Jek na Biscomta a jai no.
Jenene la mu mpesa ma mume mu sukan
noi'ige boja o ni tebedi nya ni Biscomta e jai
no, mo pe di ta nde bupane bowan na mulemlem,
ka po ka la na ni Biscomta; ebuka te na, nu-nu
sukan jingie, a ta a kaka dia lao la dimose o
nyola waiigisi. Kana mun mpesa ma mume pe

KEBE.

mu nongi no boja, na kusa pe mese na Jek’e,
mo na ni Biscomta ba boti ekwadi. Lambo la
boso ba sele no bola to biana ba ma ya bota
yen ekwad’abu, di ta nde, kana edemo ya ba
spiitane yeno, o sele biane mo na mine; o nika
nu nu sele noiige boja o ni tebedi, a tem o
mony ka mo nu sele o ni tebedi, na mo a
kwalane nune nu sukan jingie na, dina lam na:
Biscomta Sam nya Samaiigolo.
Dibokimene Biscomta Sam a kwadi no
ninka, mu mpesa ma mume mu sukan nonge
boja pe mu tem o mony, na mo pe mu kwala
na: Na bo munyeiige jita bwambi o bia oa a
Biscomta; dina lam pe le nde na: Barowa Jeru
nya Jerulabakom. Kana Biscomta Sam a sengi
no din dina, a te musia na : lia, a Barowa ; dina
longo na seiigi mo ebiamwa suba o mboa Nia-
ziam nyasu, o ponda na ta no nanabele na
Niaziam o ya kusa dibonde la titi o ten. Ninka
nye n’ebe a Biscomta, ebanja kana tete e no
moo nya miano nya Niaziam nyasu, ninka e boli
mba biane na yoko be o mboa Niaziam nyasu
ka na mwen. Ka biana Biscomta Sam na
Barowa Jeru ba bole no weûgisane ben biala
b’edube, ba boti ekwadi epepe. 0 tetena yen
ekwad’abu; ka na e nongi no ponda bwaba
Biscomta Sam nya Samaiigolo uwele Barowa Jeru
nya Jerulabakom na: Mo o Barowa, nje mo boli
oa o nyola di dia o bambe no na kaka o waii-
gisi? A Biscomta, miai'igo ma din dia lam o
mene ne o wan, wuweleno ; mi kolo bondene na
bo pe ndedi jita bwambi. Nde kana oa Biscomta
pe, we no mo nyasu nya biso Granda ya Bonam-
bela, nde o be munyenge o pula bia min miaii-
go mam ma ndedi, well nemedi laiigwea oa mo.
Kana ebiane no, ne nde muna nu yabe o Duala
o tim tima wasa Janea lasame la Bonambela na
Bonaku. Tete e nde moto nu ma bolee Moko-
ledi Kiiig’e Nyasame nyasumene nya Bonambela
na Bonaku. Nde o tetena din bolea lao la Mo-
koledi Kiiig’e Nysame nyasumene nya Bonam-
bela na Bonaku, a moiigwa pe sona nyuiiga na
momene. Ponda na bole no kusa diboûgo lam
l’esukudu, joi'igele la tete di ta na, na täte tim-
bane ebol’ao ya nyuiiga; nde kana en no mba
ka moto nye na nyaiigo, a timbi jesele mba o

4
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list