Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 2.1908

Page: 12
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-2/0012
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
2

o Duala ο Mundi ma penya na o nyola mine
mienya ma mindi m’Ekombwa Kamerun yese.
Di neiige mapita na, kana din lambo le no
mwenya lambo, to mo nya Kamerun nu ben mu-
lema ma mpuli, a si men de tona kusa mo torn
tom, namene pe na bola mo pambilane o Kame-
run nyese o bola bonatete ba Kamerun bo be na

Ma bolane o

1. Januar, Hamburg. Mbu ma penya. Eyala
’ munia nde ekwadi na, ma penya na mambo ma·
penya. O bebotedi ba mune mbu mutombi, to
nja a kwala te na, o bebotedi ba mun mu botedi
bon ba wenge, Ekombwa Kamerun, e mende
bene nyabu kalati, na baomene nya bwambo
bobu, ni ma belabe na Elolombe ya Kamerun,
ke to moto asi wusa dube nika, o nyola na, to
mo a titi na a wele jene o boso, nje nune a
mongele no pula bola. Yedena disi bolane na
jenene pe na bese. Kana mbu ma penya mu
ma londise no bato na mapita, mongole na mi-
ano ma penya, kana mu ma wanea no bato nyai
na nyai a mapenya, nikamene pende mu wanedi
no binyo bonanyaûgw’asu b’Ekombwa Kamerun
nin kalati ni ma belabe na „Elolombe ya Kamerun“.
Janda la nin kalati, njom ni boli mo e ma busa
no modi na modi te, ebiane na binyo ninka nye
nde o nyola pula joûgwane ekombo o Manjea
mese o nyola beteledi ba miso. Kana mbu ma
penya mwe no na mambo ma penya, nde binyo
pe lowala lo kusa o nyola mun mu botedi
nink’ekokta lambo, yena binyo losita loongele
tom tom na îiga lo mende kusa mo o longe
lanyu lese, kana yen „Elolombe }ra Kameruu“,
nde mapita masu me no na, to mo ny’ekombwa
Kamerun nye na nubi lange, asi doli suba jalea
din lambo lena di botedi o nyola mun mbu
mapenya o pnla wana dibio, beteledi ba miso na
njiny,ebolo o teten’ekombo yese, kana yen Elo-
lombe y a Kamerun tom tom.
Biso di mene yen Elolombe ya Kamerun,
ye na ebotedi buse o bebotedi ba mun mbu ma
penya, ka lambo la bwam lena le eyembilana
bebotedi ba betukwedi ba jita la mambo, o
teten’ekombo yese. Ekombwa Kamerun yaûgamen
be kumba o nyola din Jambo le na di ma wanee
babo mwaye, ebanja o nyola jita la bekombo
bepepe, biena bia etum o wasa betatedi na bianedi
ba bakala, o nyola ka mbus’abu nya bwambi,
na tee na bon ba wenge, bosi ben ninka nyai a
kalati nye na betano biaûgamene bene tom tom.

basi bi neni ka e malea no, pe sontane noni nye
no. Di bengi pete bata na to moo nya bongo
ba bwam na mune a si dia pon tom tom o jalëa
Elolombe ya Kamerun o mbo’ao tom tom. Ma-
pita na din lambo di mende dolise Ekombo yese
ka na di doli no na wana pe dibie dindene o
nyol’Ekombo nde ye mpuli masu.

modi ma Januar.

Lobi so o nyola nje’e, o nyola na besi ben etum.
Kana binyo lobi no na din lambo didoli,
nde ebe nde na di doiigamen nde kumwa busiso
mo ponda yese o nyola modi na modi te, kana
kakane lasu leno, ^yetena di ben bapule mo jita,
nde di ma beiiga no pete bata kwala o wan na:
0 nyola ka intarest nya wana Ekombo o boso,
na o nyola ka bwam ba bana b'ekombo, to
m’o asi tona pon tom tom, o Kumwa kusa nin
kalati ni peti yese ya bwambo ba Duala o nyola
modi na modi te. Lo bia pon na emende be
ison, na binyo y obele pe, nikamene pe na jenebe
o mioso ma bapepe ka b’oo bena basi sontane,
nde ba bia nde topo o mudumbu, yetena o nyola
ka pasa nya bapule wale o boso, na nya bapuledi
pe, e boli niu kalati esi buse pe modi na modi,
kana kakane leno. 0 nika, to asi tona lata na
mo tom tom.
Loba lo bole din la boso l’Ekombwa Kamerun,
kana yen „Elolombe ya Kamerun“, yena ebotedi
buse o nyola mun mbu ona penya, tiiigamene
teten’ Ekombo mba na mba, o beûga joûgwane
la wana la dibie na njiny’ebolo, o bola Ekombwa
Kamerun wala o boso o mindu meso ka bo
bosoiitane, na be o pule sontane.

1. Januar, Partenkirchen o Bayern. Mbale
ebuki mene. Muloûge miloûgi mo nu wu o
• · ·
Innsbruck (Österreich) a ta a po o londo min
minya o Partenkirchen. Biana e o Partenkirchen,
na mukuta mao ma moni, mwe na 10000 Maki
eta o ten, mu nyongo, esibo mo bia weni mu
pimbedi no. To ebe nana a keki wasa na tee,
asi wedi dia mo momeno. Ya la dia lao, di ta
nde ninka: Muna muleedi mo o Partenkirchen,
nye na ata ala o sukudu bunya bo, a dii mu
mukuta, esi be mo bia na nga moni mwe o ten,
o njea. Kana en no mo, a pondi mo, o pond’esu-
kudu ebusi no, nu muna a poi no o mbowa,
a lee sango mu mukuta, mo tele mo ninka, o
pula bia nje ye o teten’ao, na mo one o ten ni
10000 Maki nye na epimbedi na un moto nu wu
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list