Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 2.1908

Page: 29
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-2/0029
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile

19 —

0 tetena loo lao, a kumo kwalane babo na :
Binyo ye ngonderi yese we o wa, na si doûga-
mene baa to mo nyanyu, o nyola ka bongo banyu
bondene. Binyo bese lo bi bwam bwam na, ne
nde mota nyulga nye na na yoki wala o bekombo
b’etum, yesotena na mala o nyola ninka nyai
ekombo, yena na ma noùgo etuma ponda o ten,
nde na ba mo nyanyu nya binyo baa ba boiigo,
nu so a ma bola nde nje ke natiti peomboa’e?
0 nyola ka bongo bao ba bwambi, na dube na
ya bulu boo a men de nya mila a wala naûga o
nyola ka bongo bao bondene, o mboa mbia
mao, na ka nye na ediba e ma jesele te,
nde a po o ndabo, o bomane bato ba jiba ba ma
bole jiba mba mambo mese o ndabo na bam.
Kem a ngonderi yese e kotome o wan, o nyola
nin njoma boiigo, binyo bese lo kotome o wan,
to moo na si doiigamen neiige ka na munj’am
tom tom, ebanja binyo lo paki mba bongo
bwambi.
Kana ye ngonderi e seiigi no mu mpesa ma
mume mu ma kwala ninka, yese yese e ta e bwa
ndutu jita bwambi, ebanja o tetena babo bese,
to nja a ta tondo be munja mu mpesa ma moto, ο
nyola na saûgo nde a ta rnbwaû ma moto ma
boso o nyola mundi mwese. Ngonderi so ni ta
ni liûga buka yese, e ta nde ni ni ta ni belabe
na Yonda Disake, ebanja mo e ta e tondo mu
mpesa ma mume bwambi bwambi, na dolisane
pe o pula be munj’ao, ebanja mo pe a ta a lee
mo ponda yesena a dolisane mo Jondo. Kana nu
mota nyuiiga a kwadi no so na mo a si ma baa
to mo nyabu o nyola njoma boûgo bondene babu,
ninka e wanedi mo joûgele na pondapo to mo
nyese pe mu mpesa ma moto mu si mende baa,
o pula so na ninka e si be tom tom, e boli mo
topo na, nje na nje e ma kwalabe o wan, o
nyola ka bongo ba bedimo, mba Yonda Disake, ■
na si ma bwa mo bongo tom tom, na njom nye
na, o nyola na na bi na mese me nde makeko,
neni so ne no na na bwa lambo le na le nde la
makoko boûgo’e? Bato bese be na ba ta bukea
o wase ba ta manyaka o seiiga neni Yondo a
kwadi no ninka lambo la manyaka, ebanja e ta
nde lambo di biane wuma yeses na ngondera
mundi yese e ma bwa miaùgo ma bedimo boûgo
na bam. 0 nika babo bese ba kumo jombwa mo.
Nde to nika mo Yondo a beûgi nde kwala
na na si ma bwa boûgo o nyola bedimo torn
tom, na bia te wuma ye na e ma kwalabe na
bedimo be ma busa o ten ponda yese, ke na
mala o ten bon bulu, o pula lee binyo na na si
ma bwa boûgo tom tom.
Kana mu mpesa ma mota nyuûga mu seûgi no.

yondoa kwadi ninka,. a te musia na yetena ninka
o kwadi no a Yondo nye mbale, ke owa nde we
muto nyaûgamen mba, we te na o bola din kwala
loûgo di londa, ke to mususedi ma diba loûgo
mu kola nde nee, ke mba na ma sowa mo, o baa
owa kana munj’am na. Kana Yondo a seûgi no
mun mpesa ma moto mu kwadi ninka, a ta
nunyeûge bwambi ; o nyola mun munyeûge mao
ma bwambi, a te musia o mony, mona mu mpesa
ma moto na, keka sote laûgwea mba neni
naûgamen no bola, o mba lee owa na na si ma
bwa boûgo, di kwala Joûge, na ma bola mo
diboki.
Kana Yondo a kwadi no ninka, mu mpesa
ma mume pe mu timbisele bato bese bena ba ta
ba ja o wa wum’ekwadi na, binyo bese we
mboû o seûga neni na kwadi no na, ngonderi na
ngonderi ni ma leele momene na mo e titi boûgo,
nemedi ba mo na bola saûgo to njika ponda
mususedi nde a mende no pula na na sowee mo
o nyola diba la mun’ao. Binyo Ïambe so matoi
lo seûge nje na ma pula no na ngonderi e bole,
o leele momene na mo e titi boûgo tom tom ο
nyola bedimo. Binyo bese lo bi na e ma kwalabe
o mundi wan na, mudimo ma Wuda Mudumbu
a ma be a busa bulu- o nyola soûgwao, o nyola
njom nye na, ni ponda ke ebedi longe, a ta be
ibane bato na lemse pe bato jita bwambi, be na
ba ta ba po o maloûgo o mbo’ao. O nika so
edimwao e kokisabe na ka nye na, e ben nde
yombo bulu bwese o jasumwe o soûgwao wala
la wuma sap'ao nya maloûgo e ta no, na tee
misia ponda nyese na:
Kwata kilo ilalo ya tetena bulu,
Nde e poûgi o mwese lambo di londi.
Mun munia edimwa Wuru e ma topo no ninka
ponda yese, janda lao lende na, o ni ponda Wuru
e bedi loûge, a ta be andise wondi na ka nye na
moto a wan te lambo kana maki na, na a ma
pula maki ma wondi mo, a ma bola nde moto
kwata ilalo, nine pe a ma deûgele mo; o na so
nde edimwao e kokisabe no na yeûga o wuma
yese bulu na topo ponda yese mu munia.
Ngonderi so ni ma pule leele na e ben njinya
mulema, e wale o nyola soûgwao tatanu, kan’eyem-
. bilan na, na ewu o ten, e ben pata miso ma
wombe ma tem o monya soûgwao na ya leele biso
mo o wan. Ninka e bolane te, ni ngonderi e ma
be ewand’am kele.
Kana Yondo a seûgi no ninka, a bo boûgo.
Jita la bato ba mbako, borne na bito be na ba
ta bukea o nyola mu mboko m’ekwadi, ba baûgane
na nika nyai a penda e saûgamen be, o nyola na
lambo la bwam di si mende wa o ten; nde mi mpesa
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list