Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 2.1908

Page: 32
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-2/0032
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
22

mene te, balea beyei be na be ma smige babo o maa.
0 nyola yen ediiigediiig’asu ya boso, di
mene neni moto mo nn damabele na Polis o njea,
a welebe no o nyola ndabwa mboa nya Polis.
Manu ma ndabo ma mbowa ma Polis me nde
o wa, o sele wele moto o ten. Mandabo m’ebowa
manden momene me na bato ba bobe ba ben no
londise ponda bekokisedi babu, ma yoki nde
nanga o mbusa mundi. Ediba na ediba te, Diii-
gudu di ma po o mandabo m’ebowa ma Polis,
o ya noiigo ba nja ba damabele o njea na o
bepasi bepepe ya bulu, o walane babo o ndabwa
mboa ni ndene. Yen edmgediüg’asu ye e wan,
e ma leele biso neni nika nyai a diiigudu e
monene no.

O nyol’edmgedmg’asu e londise benei, di
mene neni muna mo nye na nu pimbedi o mundi,
nu si ma wele pe die mbowa’ bu, to wele peto
laûgwa o weni a wu no, a malabele no na Polis
o ndabwa Polis. Nine Polis ni tern bebe na
Telephon, nye nde o langwea mane mandabo ma
Polis ma mundi mapepe na, muna mo a diabele
o pasa’bu, yetena sango to nyango ba mende
juwele na nga a pondobe’e, ba langwea babo na
ba ye nongo mo o. mboa’bu.
0 ten gene manu mese me na ma tilabe o
wan, to nja e na ene njika bwam yeno, yetena
Polis ye o mundi.


Ilanga

Nyuspepa


Yorop.

Kan’ekombwa Kamerun pe e ma bene no
so nyabu Nyuspepa ni ma belabe na »Elolombe
ya Kamerun«, bedubedi bie na, e mende dolise
babo o seûga neni kaa nyuspepa yeno o Yorop.
O Yorop nyese ngusa lokoli la nyai na nyai a
nyuspepa ye o ten, o tetena yen nyuspepa yese,
doûgo diwo le o ten, le na di ma busa nde
mulemlem ka na »Elolombe ya Kamerun« na,
ninka nye nde biana o nyola modi te ngedi po;
dine doûgo pe di busa o nyola wiki na wiki,
namene pe dîne dongo diwo pe di busa o nyola
bunya na bunya ba loba te. Bupane bebe na
moto te o Yorop, sepon so o Jaman a lati na
nyuspepa po o to buka nika, o kusa mo o nyola
ponda na ponda te. To moto a be nde na tuwe
ne, a ma kusa te ponda nyese nyao nyuspepa
bunya na bunya te, o ka pula soûtane nje ya
bunya te e ma bolane o wase.
O tetena yen nyuspepa yese ye o Yorop
eben nyai na nyai a matiûga ma mboko na
bekwaledi: Dongo diwo le o ten, le na di ma
wane nde neni ka y’ekombo na ya Janea yeno,
dine doûgo diwo pe dibe lena di ma wane nde
neni kaa bebolo nyai na nyai yeno. Bato ba
bebolo ba mambo ma manyaka, ba porige bewolo,
bandise benyon o bebondo ba benyon, bato ba
jango, bato ba nyuûga na nyai na nyai a bato
bebolo ba pepe, bato bato te, ba ben nyabu
nyuspepa. O tetna yen nyuspepa yese, ni tondobe
o ten buka yese nye nde »die Woche«, ni ni ma
porigobe o Berlin. Ni kalati »die Woche«, e ma
wana jita la nyai na nyai a miaûgo ma penya
ma to nje ya muenya e ma bolane o nyola wiki

nyese, nikamene pe na bediûgediûge na ka nye
na to nja a tondi kusa mo; ninka e boli mo
bene balatedi jita ebanja nye nde bebe na lambo
di peti na. 0 ni njom nde e boli biso pe poûgise

• · - N ·-* ’.·.
■ · :f· :*·

,
:■ >'■


* · k'
• · *

ylr 1
iU $

Hrt


I!

U "i //>>1 i

»PMH i« 1*1’

Wi

i.

Π «I*
4 V ♦
I i fi 4 Λ T I 4

.
A · '*

N

Muandise Nyuspepa.

»Elolombe y a Kamerun« bowan na mulemlem
kapo kana »die AVoche« na.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list