Elolombe ya Kamerun illustrierte Monatsschrift in dt. u. Duala-Sprache — Hamburg, No. 2.1908

Page: 34
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/Zb-1333-2/0034
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tatanu besukudu bia o Kamerun, Gover-
ment pe nye o poiigise medi ma mundi, biso pe
di ma bola nyuspepa e po o nyol’ekombo, man
niese me nde m abibo ma mon dele Ekombo o
nyola bwaba mo na mo, o nika di neiige mapita

na, ben bediiigediiige be mende bola balaiigedi
bese soiitane bwam bwam njika bondene na bwam
nyuspepa e ben no o nyol’ekombo na bola babo
to moo a si tona o janda l’»Elolombe ya
Kamerun «.


Epupa o Yorop.


Biana lowe dindene le o Kamerun tatanu,
ka nye na enyangi e ma busa nde bato' o nyolo
ponda yese, epupa nde e noiigi boja o won o
Yorop. Nde epupa Yorop ye nyai nipepe kan’epupa
Kamerun. Biana epupa e ma be ye te o Kamerun,
wei e ma be ebe ponda yese, ebuka te mbua
nindene yole, e titi ninka o YYrop tom tom; won
ye nde tatanu o teten, na o mbeiiga Yorop, also
na o Jaman pe, ngo bondene bwambi. 0 nyola
ka nin ligo nindene nye, bato ba ben bota wea
o mandabo ponda yese o ka kwangwele manyolo
mabu. Yetena bato ba ma pula wala o londo
o mundi, o yetena nika nyai a bato yena e ben
bebolo o bepasi bepepe, ba ma pula wala o nyola
bebolo babu, ba ben boto mbota bodilo na ya
pibo, doiigo la ponda pe na ya nyo’a nyama o
banga ngo, na bola manyolo mabu be sona wea.
0 nyola ka ngwa bondene ny’epupa won, e yoki
jenene na, bato bena ba yoki bee o boko ponda
yese, jita labu ba yoki jenya matoi, o nyola ka
ngwa bwambi, ninka nye nde na, matoi ma ma
timba nde babo ka lambo di wedi na, e si be pe
babo seiiga to sona sese ninka o ten. Bato bena
ba yoki kuse ndutu nindene owon, o pond’epupa;
be nde yeka nyai a bato, yena esi ben boloiigi
to bo ja pe, to bene pe to moni ma sa wane boja,
to wuma ko la iyo. Yenka nyai a bato e yoki
wo o njea bwambi o nyola ka njinya ngo.
Kwed’abu e yoki nde wea ninka: K’etum ba si
ben no wuma boja to ya naiiga pe, nikamene
pe to bene to moni ma sawa ninka nyai a wuma,
iyo na wolo dindene di ma be di ma buka te
moto o njea, to ngo ebe nde na nee, a ma naiiga
o nyola benji po a ma dia no o njea. Ninka
benaiigedi b’eboko so, be yoki bola yenka ba-
naiigedi ba manyaka, kusa kweda jenya nya
njinya ngo. 0 teiigene ninka tumba la njinya,
ligo nye no o Yorop; to nja e munyeiige ponda
nyese bondene bwambi, yetena a bi na a ben
wuma wea e no na a neiige beloiigi bao o pond’
epupa; ebanja ûgo nye nde munanyaiigwa pidi
nya njai.

Jenene la Yorop le o pond’epupa le nyai
nipepe, na la ponda lowo, eboiigo to ewo e si ma
bene pe biadi, bese be ma ko o wase na bam,
bepuma be ma dabe be si ma be pe o monya
beboiigo babu, ebànja eboiigo to ewo, e si ma ya
pe; nikamene pe na mabunje ma ben mbonjia
benumba, mbonji to po esi ma be pe, pern,
wuma yese e mene nde biana kwedi na. Bupane
na benon bese be ma longe, be ma nya mila o
pond’epupa o Yorop o nyola ka ngwa bwambi,
beala o nyola bene bepasi ba wase bepepe be na
wei ye. Nikamene pe nyama ewo ye, yena e ma
wutame o minyaiigadu epupa yese, ninka nye
nde na, e ma ja o milomba, na tee n’epupa
e tomba.
Lambo la manyaka Epupa Yorop e ben no,
le nde schnoo. 0 pond’epupa o Yorop mbua esi
ma yole, nde schnoo nde e ma koo, ninka nye
nde na, ngusa lodun na lodun la madiba manji
na njinya ngo, me na ma menene bowan kana
kotin nde e ma pumwe o mony o ponda lowe
na, ma ma wa o mony; man mandiba sonde ma
ma belabe na schnoo. Dibokimene te schnoo e
ma po no o wase, nde e bomane wuma ye sona
wea, e ma timba madiba ma mbale diboki, njom ;
o nyola na e si ma wele eyididi. 0 nyola nin
njom so, na schnoo esi ma wele eyididi, mo nde
eboli schnoo e titi no na e be o Kamerun, o
nyola na Ekombwa Kamerun ye eyididi ponda
nyese. Wuma schnoo nye no na eko o Kamerun,
ye nde na ehe o monya sasa mudoiigo ma
Kamerun o mbusa Bwea, o nyola na wan yasam
o monyi jita. 0 Jaman na o nyola bene bekombo
ba Yorop bepepe be naiiga la Mbeiiga Europa,
schnoo e ma ko o ten jita, na ka nye na, wase
nyese, mandabo na beboiigo bese, be ma londa
nde na mo na pum. Schnoo eyoki naiiga o njea
doiigo la ponda jita na ka nye na, e ma be epo
bato na tee na o maboûgo, doiigo la ponda pe
buka na nika, na ka nye na e mabo ediba man-
jea na ka nye na moto na moto a si wele pe tomba
o ten tom tom. Wuma yena schnoo e si ma
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list