Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum (02.1796): 02.1796 — Stuttgart, 1796

Page: 7
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-02-1796/0007
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 15.
POR TLANDIA GRANDIFLORA.

PENTAN DRIA MONOGTNIA.

CH AR. GEN. Cor. clavato infundibuliformis. Antherac longitudinales. Capfuta pen-
tagona, retufa, bilocularis, bivalvis, polyfperma, coronata calycc pentaphyllo.
PORTLANDIA grandißora: floribus pentandris, foliis ovatis. Linn. S. N. edit.
Gm et. p. 360.
Browne Jam. 164. t. 11.
qfacquin Stirp. Americ. 62. t. 44?
Gcertner Sem. 153. t XXXI. f. 1.
Swartz Obf Bot. p. 69.
Alton Hort. Kew. 1, p. 228.
Smith Icones pictae 1. 6.
Schneevogt & van Geuns Icon, plant, rar. n. 4.
In locis rupefiribus ad pedes montium gfamaicce copiofe invenit Browne. Co-
litur in horto Screnijfimi Ducis Wiirtembergici Hohenheimice. Taleis cegre
propagatur, nee nifi caldario vigerc dicitur. Floret in Patria a media ceftate
in autumnum; apiid nos £Julio & Augufto menfibus. Flores int er diu inodori
vefpertino tempore gratijßmim, & quaß balfa/micim fpargunt odorem. b
Arbor raro altitudinem quindecim pedum fuperans, parum ramofa, ramis divaricatis.
Caulis erectiusculus, nodofus. Cortex craflus, inaequalis, fuberofus, logitudinaliter
rimofus, nec tarnen facile deciduus. Rami oppofiti, patuli, teretes, fubfim-
plices, folioß; cortice glaberrimo viridi. Gemmae gummatae.
Folia oppofita, breviffime petiolata, OArata, verfus bafin & apicem attenuata, inte-
gerrima, crafliuscula, glabra, nitentia. Ad bafin fmguli folii Stipula reperitur
connata, deltoidea, acuta, glaberrima, pallida, arcte rarao adpreffa.
Flores axillares, fubfolitarii, intraltipulacei, pedunculati, fubnutantes, maximi, albi,
fpeciofi, ante explicationem flavescentes apice incarnati.
Pedmculi breites, graffi, glabri.
Calix fuperus, pentaphyllus, foliolis ovatis, acuminatis, fubrevolutis, bafi carinatis,
apicem verfus rubicundis, perfiftentibus.
Corolla monopetala infundibuliformis, Itriis quindecim flavicantibus diflincta. Tubus
pentagonus, angulis acutis pubefeentibus, apice ventricofus. Limbus quique-
fidus, fubaequalis; laciniae fubdeltoideae, marginatae, patulae, demum
revolutae.
Filamenta quinque, germini impofita, declinata, filiformia, vix longitudine tubi,
bafi pubefeentia. Antherac longiflimae, lineares verticales, rectae.
Stigma trifidum, laciniis revolutis. Stylus ftaminibus paulo longior, declinatus, fpi-
raliter contortus, angulatus. Germen inferum quinquanguläre, glabrum.
Peric. Capfula infera, calycis foliolis ovato-lanceolatis patentillimis coronata, fub-
turbinata, coriacea, inaequaliter pentagona, ad angulos fulco elevato ro-
tundato coftata, bilocularis, bivalvis. Dijfcpimentim tenue, valvis contrarium.
Rec. Lamina coriaceo-lignofa, angufta, tenuis, diffepimento utrinque longitudinaliter
adnata.
Sem. Plurima, elliptica, craüiufcula, utrinque plana, punctis elevatis confperfa, ru-
fefeentia horizontalia: umbilico ante plenam maturitatem carnofo, albo, acu-
minato, pyramidali.
Int. Duplex: exterius coriaceum, craffum; interius membranaceum.
Obf. Folia bafi numquam inaequalia : hinc dubium utrum ffacqiiini figura P.
grandifloram repraefentet? Tutius dignofeitur, monente cel. Smith, hexan-
dra a grandiilora laciniis calycinis lanceolatis, pedunculis ternatis, foliis ova-
tis, floribus triplo minoribus. Ex obfervatione enim ejusdem viri celeberri-
mi variat interdum & angufiifolia floribus fexfidis hexandris.

Ramus magnitudine natural i.
a. Filamentum cum Anlhera.
b. Bafes filamentorum abfeiflbrum.
c. Stylus cum ftigmate.
d. Germinis apex & latus.
e. Fructus maturus.
/. Semen altero aucto.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list