Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1824

Page: 22
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-57-1824/0022
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 682.

VELLOSIA ALOAEFOLIA.

POLYADELPHIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Perianlliium superum, corollinum, hexapetalum, pelalis
e totidcm dentibus ovarii. Stamina vel sex libera, vel indefinita (duode-
cim-viginti quatuor) polyadelphia, pbalangum numero vario. Anlherae
basi aflixac. Stylus pcltato - trilobum. Capsula trilocularis, Irivalvis, vel
vertice valvulis borizonlalibus seu irnpressis, vel plane non dehiscens, po-
lysperma.
VELLOSIA aloaefolia: Caudice erecto ramoso, foliis lineari-lanceolatis acu-
minalis, niargine carinaque inlcgerrimis subtus pubesccntibus, scapo sub-
trigono ct ovario pilis glanduliferis tomentosis, staminibus octo-decim sex
pbalangum, pelalis lanceolalis aculis. v. Martius, Nov. Gen. et Spec.
Plantar. Vol. I. p. i5. tab. VII.
Habitat locis montosis in adscensu montis Serra de Itambe da Villa
do Principe dicli; Provinciae Minarum generalium, allitudine
4ooo ped. Floret Junio. %.
Radix perennis, fibrosa. Caudex crectus, tri-, quadripedalis, inferne teres,
superne obsolete irigonus, basibus foliorum persistentibus truncatis incano-
pubescentibus striatis obductus, ramosus, ramis brevibus erecto-patenlibus.
Folia terminalia, erecta, rigida, apice sublrigona, margine integerrima, stria-
ta, supra profunde viridia, glabra, subtus pube tenui alba vel subfulva
lanuginosa obducta, subcarinata, pedalia, pollicis circiter latitudine.
Scapi terminales inter folia nonnulla subvaginantia provenientes, uniflori,
obsolete trigoni, pilis brevibus erecto-patentibus, apice incrassalis albis
dein fusccscenlibus tecti, purpurascentes vel virides, longitudine ferc fo-
liorum.
PcniAKTHiUM magnitudine Ilemerocallidae fulvae, campanulatum, pallide
violaceum, apicem versus saturalius tinclum. Petala erecto-patentia, lato-
lanccolata, utrinque acuta, integerrima, Jongitudinalitcr parallclo-nervosa,
reliculalo-venosa, glabra, tria exteriora tarnen basi pilis tenuibus pubescentia.
Stamina: Filamenta octodecim, in sex fasciculos digesta, pctalorum basi af-
fixa, erecta, glabra, alba. Anlherae longissimae, filamenta duplo super-
antes, corolla tarnen dimidio fere breviores, ereclae, lineares, flavae.
Pollen globosum, linca concava transversali, minutum, flavum.
Ovarium ovato-subtrigonum, pilis sal longis densis apice nonnunquam vio-
lascenlibus lanuginosum. Stylus stamina superans, petalis brevior, ercc-
tus, obsolete trigonus, pallide (lavus. Stigma peltato-trilobum, flavum.
Capsula inaturam non vidi; immatura ovato-oblonga, subtrigona, pilis tes-
lacco-fuscis tomcnlosa, slylo persistente sulcato violaceo-virescenle et ru-
diincnlis floris einarcidi coronata. Semen non vidi. v. Mart. I. c.

Planta nalurali magnitudine.
1. Ovarium cum staminibus et Pistillo. 2. Slamcn solitarium.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list