Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1826

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-63-1826/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula 7 4 5.
BROMELIA FASTUOSA.

HEXANDRIA MONOGYKIA.

CHAR: ESSENT: Calyx sex-parlilus, corolla brevior. Corolla sex-partita
staminifera. Bacca infera tri-locularis, polyspcrma.
BROMELIA fastuosa: foliis scrrato-spinosis, acuminatis, spica composila»
bractcis lincaribus coloratis, calycibus reclis incrmibus. Linn. Sysl. veg.
cur. Sprengel, Tom. II. p. 21.
BROMELIA fastuosa: foliis ciliato-spinosis, acuminatis, mucronatis, race-
mo rigido composito, raccmosis indivisis, floribus scssilibus, bl-acteis infe-
rioribus sub-secundis. Lindley, Collect, bolan. Nr. 1. lab. 1.
Crescil in Mexico ct Granada. 'If..
A ca uns:
Folia circa caulem fasciculala, 3-5-pctalia, rigida, concaviuscula, ensiformia,
undique palentia, dislanler spinis uncinalis, ciliata, viridia, squnmulis
minutissimis Tarinosa; superiora in braclcas abeuntia, coccinea. Bracleae
ad basin racemulorum coccincae; inferiores anguslae, demum integerri-
mae, basi floccosac, dcflcxac; superiores ovalac, plicalae, furfuraccae, pal-
lidiores, creclae. Racemus rigidus, compositus, bracteatus, cubilalis, lacte
viridis, undique squamis albis furfurasccns.
Flores scssilcs, carnosi, bi-unciales, secundi; bracleolis scariosis sulTulli.
Periantiiium superum duplex: exlerius triparlilum, laciniis ovatis aculis,
laetc viridibus; inlerius triparlitum, ovario longius, laciniis oblongis, ca-
naliculaLis, in lubum conniventibus, carmosinis, margine pallidioribus, gla-
berrimis, apice intus furfuraceis, exterioribus triplo longioribus, post an-
tlicsin pcrsislcntibus, spiraliler conlorlis.
Stamina laciniis pcrianlhii opposita, earumque basibus inserla, sub-mona-
delplia, inclusa. Filamenta subulala, carnosa. Anlherae lineares, inatac,
albidae, apiculalae, longitudinaliler dehisccntcs, super stigmalibus conni-
ventes. Ad basin staminum laciniis intcrioribus pcrianlhii oppositorum
fovea adest alta, neclarifcra; sed squamulae nullac. Ovarium glaucum,
inferum, obtuse trigonum, carnosum, triloculare, ovulis plurimis, pla-
centae axilli distiche insertis. Stylus 1. subulalus, apice trifidus, filamen-
torum longiludine; lobi recli, carnosi, conniventcs. Stigmata siniplicia,
dilalata, obscurc fimbriala. Fructus immalurus carnosus. Lindley l. c.

Planta naturali magnitudine.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list