Hinweis: Your session has expired. A new one has started.

Kerner, Johann Simon
Hortus semper virens: exhibens icones plantarum selectiorum — Stuttgart, 1817

Page: 3
Citation link: 
http://tudigit.ulb.tu-darmstadt.de/show/gr-Fol-1-77-42-1817/0003
License: Creative Commons - No rights reserved (CC0)
0.5
1 cm
facsimile
Tabula /tg 3.
STRELIZIA OVATA.

PE NT AND RIA MONOGYNIA.

CHAR: ESSENT: Spathae universales, parlialisque. Cal. o. Cor. 3-pclaln.
Necl. 3-phyIIum, genilalia involvcns. Caps. 3-locularis, loculis poly spermis.
S1RELIZIA ovata: scapo Iongiore pelalis ct foliis, peliolo duplo longiorc,
i'olio ovalo-oblongo. Air. Ilorl. Kcw. cd. Nov. Fol. II. p. 55.
SIRELIZIA Reglnae: Cunns Mftgaz. 1 1 9. 120. Axdreh ’s Rcposil. /pa.
Crcscit ad Caput bonac spei. Florei Fcbruario us/jue ad Aprilem. rg.
Radix perennis, fibrosa, ad instar Hemerocall. fulvae: fibrac rninimi digili
crassitie, extremilatibus obtusae, late liorizonlalitcr patentes, nisi msec-
lorum injuria incrcmcnto suo impediunlur.
Foi.ia plurima, basi surrccta, pedem circiter longa, polliccsque qualuor lata,
ovalo-oblonga, coriacea, subcarnosa, rigida, glabra, concava, apicc inlegra,
excepto inferna altcro lateri plus minusvc crispo-undulata; supra obscurc
viridia, subtus glauco pulvere obducta, costa media supra concava et flo-
resccntia: nervis subtus prominulis, supra impressis: cuueatis junioribus
convolutis.
Petioi.i ter folium Iongiludincm aequant, crccti, ad terram saepius difTusi,
cuncli vaginanles ct mdicales.
Scatus seu truncus llorigerus, nudas vcl ramis dislitulus, foliis saepius lon-
gior, ex una vel altera corum spatba proveniens, surreclus, teres, crassitie
l'ere aequali, undique rorc glauco veslilus, quatuor vcl quinque spalbis,
arcte incumbentibus, tectus; ejusmodi scapi florigeri, duo vel plures, ex
una eademque radice proveniunt, quo magis vel minus planta adolcverit.
Spatha terminalis, sex circiter pollices longa, glauco rore obducta; basi lu-
cide purpurascens, fasligiata, ad basin supra sese explicans, circiter polli-
cem a summitate dislantcm, binc ad latus versa se aperiens, anguluni nunc
circiter quadraginta quinque graduum constiluens, etfere floressex includcns.
Fi.onEs lucide auranlii, crccti, cum demum singuli e spatha egressi; Omnibus
enim et singulis haud exiguum temporis spalium ad sui perlcctum incre-
nientum necessarium. Scilicet in ca, quae in liorto Stuligarliano floruit
planta, jam bina floris primarii pclala dofolia seu polius ejtisdem segmenta
una cum nectario ex plicata fuerunl, et cum interea flos iste primarius jam
verticaliter crigcbalur, postvereus eundem nunc ac spatba angulutn consli-
tuebat; j3ost vero quatuor dies elapsas illa lacinia, quae de florc primario
rcslilabat, una cum duobus scgmenlis et nectario secundarii sese cxplica-
bat floris, et eodcmque modo, et aequali temporis spatio, omnes landein
et reliqui, qui fuerunl sex flores, sese explicare continuabat.
Conoi.LA profunde triparlila: segmenlis ovaLo-lanceoIatis, argule carinatis,
fere concavis, ad basin albidis, succulenlis, ct visciditate nectario large
aflluente obductis.
Nectajiiüm azureum, singulari ejusdem fabricca c duobus pctalis conflatum:
jictalo superiori breviori, laliori, apicc mucrone albido: inlcriori circiter
duo cum dimidio pollices longo; parle dimidia inlcriori subtriangulari,
margine intimo utrinque ampliato, basique carinata, carina ad apicem
usque recta producta; partc dimidia superiori sensim basin versus dilatata,
lobisque duobus divisa, magis vel minus obtusis, quo formam sagiltae in-
duit, apice bifida, concava, et antheras includcns.
Stamina: Jilamenta quinque basi nectarii inscrla, brevia el distincta. An-
t/ierae longae, lineares, cum apice nectarii maturitate connexae. Stylus
flÜformis, albidus, nectarii longitudine. Stigma tres unius pollices qua-
drantes longuin, ncctarium approximatum et quasi cum ejusdem cxtrcmi-
tate unitum, rotunduin, albidum, admodum viscidum, post anlhesin ob-
scure fusco purpureum, in tres ul plurimum lacinias divisum, cum nec-
tario ad usque id ipsum marcescit, conjunctum.

Planta naturali magniludine.
.. Ncctarium longitudinaliter disscctum, cum staminibus et pistillis in situ.
loading ...

DWork by UB Heidelberg
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt   |    Imprint   |    Datenschutzerklärung   |    OAI   |    RSS   |    Twitter   |    seo-list